Materiały liturgiczne

LITURGIA W DNIU ŚW. SZCZEPANA (26 GRUDNIA 2019 R.)

ROZESŁANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

 

Wprowadzenie

Wspominamy dzisiaj męczeństwo św. Szczepana. Wpatrzeni w postawę tego, który nie zawahał się oddać życia dla Chrystusa, prośmy dla nas o odwagę w dzieleniu się prawdą o bezgranicznej miłości Boga do każdego człowieka.

Niech dzisiejsze posłanie kolędników misyjnych otworzy nasze serca na tych, którzy z różnych powodów nie doświadczają tej miłości. Niech kolędowanie „małych misjonarzy” z naszej wspólnoty parafialnej przypomina nam, że każdy z nas ma być uczniem-misjonarzem.

Przepraszajmy równocześnie za to, że tak łatwo zwalniamy się z kształtowania w sobie postawy ucznia-misjonarza, nie wykorzystujemy danego nam czasu i marnujemy okazje do czynienia dobra oraz tworzenia prawdziwych, głębokich relacji z ludźmi, a nade wszystko tej najważniejszej relacji z kochającym nas Bogiem.

 

Modlitwa powszechna

Bogu Ojcu, posyłającemu na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas odkupił, polecajmy intencje Kościoła i całego świata:

Powtarzamy: Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj nas!

 1. Prośmy za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów. Niech ich życie w służbie braciom na wzór Chrystusa będzie prawdziwym świadectwem miłości Boga i bliźniego.

Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj nas

 1. Prośmy za dzieci z krajów misyjnych, zwłaszcza za dzieci z Kazachstanu, a także innych krajów, gdzie realizowane są projekty kolędnicze. Niech dzięki pomocy swoich kolędujących rówieśników polepszy się ich sytuacja bytowa, a także umocni wiara i miłość do Ciebie.

Prosimy, Cię, Ojcze, wysłuchaj nas!

 1. Prośmy za naszych kolędujących „małych misjonarzy”. Niech doświadczenie otwartych domów rodzi w nich gorliwość dzielenia się Dobrą Nowiną z dziećmi z krajów misyjnych.

Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj nas

 1. Prośmy za wszystkich, którzy przyjmą w tym roku kolędników misyjnych. Niech świadomość dobra, w jakim uczestniczą, przyczynia się do jeszcze większej chęci zmiany świata na lepsze.

Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj nas

 1. Prośmy za zmarłych, szczególnie za zmarłych misjonarzy-męczenników. Niech ofiara ich życia będzie umocnieniem dla obecnie prześladowanych chrześcijan.

Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj nas

 1. Prośmy za nas samych. Niech apel papieża Franciszka, by być uczniem-misjonarzem mocno zapadnie w naszych sercach i owocuje postawą chrześcijańskiego świadectwa w naszych środowiskach.

Prosimy Cię, Ojcze, wysłuchaj nas

Boże, nasz Ojcze, przyjmij prosimy nasze pokorne modlitwy i jeśli jest taka Twoja wola, racz je wysłuchać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Procesja z darami

Ofiarujemy Ci Dobry Ojcze chleb i wino, które już za chwilę staną się Ciałem i Krwią Pana Jezusa. Prosimy Cię, aby spożywanie Ciała Twojego Syna umocniło w nas pragnienie dzielenia się wiarą z tymi, którzy ciągle czekają na Dobrą Nowinę.

Dorota Dzieńska

Modlitwa rozesłania kolędników misyjnych

(26 XII 2019)

 

Przed modlitwą rozesłania można powiedzieć kilka zdań wstępu, nawiązując do przewidywanych projektów związanych z kolędowaniem.

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W: Który stworzył niebo i ziemię.

K: Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, pobłogosław + te dzieci, które jako kolędnicy misyjni pragną z radością głosić wieść o narodzeniu Twojego Syna. Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii, a dla tych, którzy je przyjmą, niech stanie się ono źródłem otwarcia na ludzi nie znających Ewangelii. Niech uwrażliwiają nasze serca na potrzeby dzieci, które Ciebie nie znają, żyjąc w nędzy duchowej i materialnej.

Niech to kolędowanie zbliży nas wszystkich do Chrystusa i przyczyni się do poznania Twojej miłości przez dzieci z Kazachstanu, Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Peru i Brazylii. Prosimy Cię o to przez Twojego nowonarodzonego Syna. Amen.

 

LITURGIA W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

(6 STYCZNIA 2020 R.)

 

Wprowadzenie

 

Gromadzimy się dzisiaj na wspólnej Eucharystii, by tak jak Mędrcy oddać Bogu pokłon i wyrazić wdzięczność. Chcemy dziękować między innymi za naszych kolędników, ich trud i zaangażowanie, ale też za każdy najmniejszy gest dobroci tych wszystkich, którzy otworzyli im drzwi swoich domów. Przepraszajmy za nasze grzechy oraz za wszystkie zmarnowane chwile, kiedy mogło dziać się przez nas dobro, a zwyciężyło lenistwo bądź egoizm.

 

Modlitwa powszechna

Dobremu Bogu przedstawmy nasze dzisiejsze prośby

 1. Prosimy Cię, Panie za nasz Kościół. Niech wszyscy jego członkowie, wraz papieżem Franciszkiem, biskupami i kapłanami z gorliwością głoszą Dobrą Nowinę, którą przyniosłeś całemu światu.

Ciebie prosimy…

 1. Prosimy Cię, Panie za misjonarzy i misjonarki. Otwieraj ich serca na głos Twojego Ducha. Niech zaniosą pomoc, miłość i pokój tam, gdzie to najbardziej potrzebne.

Ciebie prosimy…

 1. Prosimy Cię, Panie za wszystkie dzieci świata. Niech wzrastają w poczuciu bezpieczeństwa i przekonaniu, że są Bożymi dziećmi. Niech nigdy nie braknie w ich życiu tych, którzy dadzą im to odczuć.

Ciebie prosimy…

 1. Prosimy Cię, Panie za tegorocznych kolędników misyjnych i wszystkich należących do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Niech świadomość tego, że swoją modlitwą, zapałem i wysiłkiem zmieniają świat na lepsze i przybliżają mu Ciebie, napełnia ich wielką radością.

Ciebie prosimy…

 1. Prosimy Cię, Panie za nas tu zgromadzonych. Niech postawa Mędrców, którzy wytrwale i z pełnym zaangażowaniem Cię szukali, będzie dla nas motywacją w szukaniu i poznawania Ciebie na wszystkich płaszczyznach naszego życia.

Ciebie prosimy…

Wysłuchaj Panie tego, o co prosimy. Pragniemy, aby Twoje Królestwo rozszerzało się na cały świat. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 


 

Procesja z darami

Panie Boże, przynosimy dzisiaj do Twego ołtarza:

Skarbonkę – niech ofiary składane do skarbonek podczas kolędowania naszych „małych misjonarzy”, którzy odwiedzając nasze domy dzielili się z nami radością Bożego Narodzenia, przyczynią się do polepszenia losu dzieci w krajach misyjnych. Niech będą wyrazem naszej chrześcijańskiej troski o dobro drugiego człowieka.

Chleb i wino – niech pokarm duchowy umacnia nas, abyśmy mogli autentycznie dzielić się Dobrą Nowiną w naszych rodzinach, wśród znajomych, w miejscach pracy, nauki i zabawy.   

Dorota Dzieńska

ARCHIWUM - rok 2017

LITURGIA W DNIU ŚW. SZCZEPANA (26 GRUDNIA 2017 R.)

ROZESŁANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

Wprowadzenie

Św. Szczepan, którego męczeńską śmierć dzisiaj wspominamy, jako pierwszy oddał życie za wiarę w Chrystusa. Odwaga i wierność, z jaką wytrwał przy Jezusie, są dla nas bodźcem, abyśmy i my konsekwentnie dawali świadectwo o Ewangelii.

Swoim świadectwem chcą dzielić się z nami kolędnicy misyjni - „mali misjonarze”, którzy w diecezji tarnowskiej już od 25 lat poprzez trud kolędowania głoszą Dobrą Nowinę. Dlatego z wdzięcznością za ten jubileusz wyruszą z tegorocznym hasłem „E gonda Nzapa e mu singila” – „Tobie, Boże, dzięki, chwała”.

Świadomi swoich słabości, za brak odwagi w wyznawaniu wiary, za obojętność na potrzeby naszych braci i sióstr, przepraszajmy naszego Ojca.

Modlitwa powszechna

Radując się z narodzenia Jezusa, Boga wszechmogącego, z ufnością zanieśmy do Niego prośby w intencji Kościoła i całego świata.

 1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby pełni Ducha Świętego prowadzili ludzi wszystkich narodów do światła wiary.
 2. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby świadectwo ich miłości i ofiara przyniosły wzrost Królestwa Bożego w ludzkich sercach.
 3. Módlmy się za dzieci z całego świata, a zwłaszcza te, które cierpią z powodu wojen, ubóstwa i doznawanych krzywd, aby doznały pocieszenia i prawdziwej pomocy.
 4. Módlmy się za wszystkich, którzy przyjmą kolędników misyjnych, aby ich serca były wypełnione pokojem i miłością.
 5. Módlmy się za zmarłych misjonarzy, aby cieszyli się oglądaniem Boga na wieki.
 6. Módlmy się za nas tutaj zebranych, abyśmy troszcząc się o świętość życia, nie zapominali o naszych bliźnich potrzebujących wsparcia.

Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw łaskawie, abyśmy wsparci błogosławieństwem św. Szczepana, zawsze cieszyli się Twoją łaską. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Procesja z darami

Panie Jezu, w tym szczególnym dniu niesiemy przed Twój ołtarz:

Kwiaty – wyrażające naszą radość i wdzięczność Bogu za jubileusz 25-lecia kolędowania misyjnego w diecezji tarnowskiej.

Pamiątki kolędnicze – które kolędnicy zostawią w każdym domu. Są one wyrazem naszej modlitwy i wdzięczności za każdy gest wspierający to dzieło.

Chleb i wino – za chwilę staną się Ciałem i Krwią Chrystusa, by dać nam udział w uczcie eucharystycznej, która czyni z nas prawdziwych uczniów misjonarzy, niosących innym radość Ewangelii.

Aleksandra Strzesak

 

Modlitwa rozesłania kolędników misyjnych

(26 XII 2017)

 

Przed modlitwą rozesłania można powiedzieć kilka zdań wstępu, nawiązując do przewidywanych projektów związanych z kolędowaniem.

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W: Który stworzył niebo i ziemię.

K: Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, pobłogosław + te dzieci, które jako kolędnicy misyjni pragną z radością głosić wieść o narodzeniu Twojego Syna. Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii, a dla tych, którzy je przyjmą, niech stanie się ono źródłem otwarcia na ludzi nieznających Ewangelii. Niech uwrażliwiają nasze serca na potrzeby dzieci, które Ciebie nie znają, żyjąc w nędzy duchowej i materialnej.

Niech to kolędowanie zbliży nas wszystkich do Chrystusa i przez to przyczyni się do poznania Twojej miłości przez dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Brazylii, Boliwii oraz Syrii i Libanu. Prosimy Cię o to przez Twojego nowonarodzonego Syna. Amen.

 

LITURGIA W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

(6 STYCZNIA 2018 R.)

Wprowadzenie

Przenosimy się dziś myślami do Betlejemskiej stajenki, gdzie do nowonarodzonego Jezusa przybyli Mędrcy ze Wschodu, by oddać Mu pokłon i złożyć u Jego stóp swoje dary. I my, podobnie jak Trzej Królowie, przybyliśmy na Eucharystię, aby ofiarować Panu nasze radości i zmartwienia; wszystko to, co kryją nasze serca.

            Dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego jest patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które od dziesiątków lat na całym świecie rozbudza w najmłodszych ducha misyjnego. Pamiętajmy więc dziś w naszych modlitwach o wszystkich „małych misjonarzach”, którzy przez swoją formację i udział w kolędzie misyjnej wspierają swoich rówieśników w krajach misyjnych.       

Abyśmy jak najgodniej mogli sprawować Najświętszą Ofiarę, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, a szczególnie za zaniedbania w głoszeniu Ewangelii.

Modlitwa powszechna

Do Boga, który objawia się całemu światu, z pokorą i ufnością zanieśmy nasze prośby:

1.Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i całe duchowieństwo, aby z odwagą nieśli na cały świat orędzie o Bożej miłości.

2.Módlmy się za rządzących państwami, aby ich decyzje ukierunkowane na dobro drugiego człowieka wprowadzały w świecie pokój.

 1. Módlmy się za misjonarzy i wolontariuszy świeckich, aby każdego dnia z odwagą składali swoim życiem świadectwo wiary, przybliżając ludziom oblicze miłosiernego Boga.
 2. Módlmy się za kolędników misyjnych i tych, którzy otworzyli im drzwi swoich domów, aby złożone przez nich ofiary duchowe i materialne na rzecz krajów misyjnych przyniosły obfite owoce w ich życiu.
 3. Módlmy się za najmłodszych, którzy dziś świętują Misyjny Dzień Dzieci, aby zawsze potrafili z otwartym sercem służyć drugiemu człowiekowi.
 4. Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza zmarłych misjonarzy, aby Pan otworzył przed nimi bramy swojego Królestwa.
 5. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie wstydzili się wiary, lecz odważnie ją wyznawali przed światem i w ten sposób nieśli światło wiary ludziom spragnionym Boga, miłości i pokoju.

Miłosierny Boże, składamy nasze prośby przed Twoim tronem i pokornie prosimy – wysłuchaj je, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą. Tobie, Boże, dzięki, chwała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Procesja z darami

Do ołtarza przynosimy symboliczne dary:

Złoto, kadzidło i kreda – te dary przyniesione przez Mędrców symbolizują trzy cnoty: wiarę, nadzieję i miłość. Pragniemy każdego dnia pamiętać o potrzebie dzielenia się tymi darami z bliźnimi, także z tymi, którzy żyją na krańcach świata.

Skarbonka kolędników misyjnych  – wraz z zebranymi ofiarami kolędnicy przynoszą do ołtarza trud swojego kolędowania. Niech miłość do Jezusa otwiera nasze oczy i serca na cierpienie i potrzeby drugiego człowieka.

Chleb i wino  – które za chwilę przemienią się w nasz pokarm na życie wieczne. Niech  przyjęcie Komunii Świętej umacnia nas w trwaniu przy Chrystusie i dodaje odwagi w głoszeniu Jego Imienia. 

Gabriela Pyzia

ARCHIWUM 2016
 

 

 LITURGIA W DNIU ŚW. SZCZEPANA (26 GRUDNIA 2016 R.)

 

ROZESŁANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

 

Wprowadzenie

W liturgii dzisiejszego dnia wspominamy męczeństwo św. Szczepana. Świadectwo życia i śmierci tego pierwszego męczennika przypomina, że wiara w Jezusa Chrystusa wymaga wyrzeczenia i ofiary, a czasami nawet przelania krwi. Dziś na wzór św. Szczepana rzesze misjonarzy i misjonarek na całym świecie mężnie wyznają wiarę i dają jej świadectwo w codziennym życiu, oddając swoje życie dla Chrystusa i za Chrystusa.

Pod koniec mszy św. odbędzie się rozesłanie kolędników misyjnych. Jak każdy misjonarz posyłany jest do pracy misyjnej, tak i kolędnicy, „mali misjonarze”, zostaną dziś posłani, by poprzez trud kolędowania obudzić również w naszych sercach zapał misyjny oraz zachęcić do świadczenia pomocy duchowej i materialnej dzieciom z krajów misyjnych.

 Hasło tegorocznej kolędy misyjnej to „Posłani w imię Jezusa Chrystusa”. Prośmy, aby św. Szczepan swym wstawiennictwem wypraszał nam łaskę mężnego wyznawania wiary i dawania jej świadectwa w codziennym życiu.

Abyśmy jak najgodniej mogli sprawować Najświętszą Ofiarę, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy – przede wszystkim za to, że zbyt mało dzielimy się naszym skarbem wiary z innymi.

Modlitwa powszechna

Do Boga Ojca, przez wstawiennictwo Świętego Szczepana, skierujmy nasze ufne prośby:

 1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby świadectwo ich codziennego życia Ewangelią pomagało ludziom odnajdywać drogę do Boga.
 2. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby gorliwie trwali przy Chrystusie, wykonując swoją misyjną posługę.
 3. Módlmy się za dzieci z całego świata, zwłaszcza te, do których skierowana będzie pomoc podczas tegorocznej kolędy misyjnej, aby poprzez nasze wsparcie duchowe i materialne mogły cieszyć się swoim dzieciństwem.
 4. Módlmy się za kolędników misyjnych, ale również i za wszystkich, którzy przyjmą do swojego domu kolędników, aby ich serca, rozradowane tajemnicą Bożego Narodzenia, otworzyły się na biednych i potrzebujących z krajów misyjnych.
 5. Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza zmarłych misjonarzy, animatorów, kolędników misyjnych, aby radując się z obcowania z Bogiem twarzą w twarz, orędowali za nami.
 6. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza na tej Eucharystii, abyśmy zawsze byli otwarci i gotowi na dzielenie się darem wiary począwszy od naszych domów aż po krańce świata.

Boże Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw, i spraw, abyśmy jak św. Szczepan, pierwszy męczennik, umieli dawać świadectwo naszej wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Procesja z darami

Przynosimy dziś do ołtarza w uroczystej procesji symboliczne dary, a wraz z nimi naszą modlitwę:

Pamiątki kolędnicze, które kolędnicy misyjni zostawią w naszych domach. Wyrażają one naszą modlitwę i prośbę o Boże błogosławieństwo. Wraz z nimi składamy na ołtarzu pragnienie, by Dobra Nowina o Narodzeniu Jezusa Chrystusa dotarła do najdalszych zakątków świata.

Chleb i wino, które już za moment staną się prawdziwym Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Wraz z nimi składamy na ołtarzu pragnienie, by Eucharystia mogła być sprawowana na całym świecie, a chrześcijanie nie musieli ukrywać swojej tożsamości.

Iwona Ligas

 

LITURGIA W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (6 STYCZNIA 2017 R.)

Wprowadzenie

            Dziś w liturgii Kościoła obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. To dzień, kiedy wspominamy przybycie do maleńkiej wioski Betlejem mędrców ze Wschodu. Oddali oni pokłon Dziecięciu Jezus, które jest wielkim Królem, obiecanym Zbawicielem świata. Tak jak mędrcy przybyli oddać pokłon Jezusowi i złożyć swoje dary, tak i my przychodzimy dziś na Eucharystię, aby oddać Mu pokłon i złożyć swoje dary.

6 stycznia jest również patronalnym dniem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, dlatego pragniemy szczególnie pamiętać w naszych modlitwach o kolędnikach misyjnych, którzy przynoszą trud kolędowania na rzecz swoich rówieśników w krajach misyjnych.

Abyśmy jak najgodniej mogli sprawować Najświętszą Ofiarę, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, a szczególnie za zaniedbania w głoszeniu Ewangelii.

 

 Modlitwa powszechna

Do Boga, który objawia się całemu światu, z pokorą i ufnością zanieśmy nasze prośby i błagania:

 1. Panie, prosimy Cię za papieża Franciszka, biskupów i całe duchowieństwo, aby ich zapał misyjny pobudzał serca wszystkich ludzi do gorliwej troski o dzieło misyjne Kościoła świętego.
 2. Panie, prosimy Cię za rządzących państwami, aby na wzór Mędrców umieli uniżyć się przed Tobą i nigdy nie zapominali, że jedynym i prawdziwym Władcą i Królem jesteś tylko Ty.
 3. Panie, prosimy Cię za misjonarzy i misjonarki, by głoszonym słowem i żywym świadectwem wiary pokazywali każdemu człowiekowi prawdziwego Boga.
 4. Panie, prosimy Cię za kolędników misyjnych i tych, którzy przyjęli ich do swoich domów, aby ich materialna i duchowa pomoc dla najbardziej potrzebujących w krajach misyjnych jak najpiękniej zaowocowała w ich życiu.
 5. Panie, prosimy Cię za wszystkie dzieci świętujące Misyjny Dzień Dzieci, aby ich serca były zawsze wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka.
 6. Panie, prosimy Cię za zmarłych, a zwłaszcza zmarłych misjonarzy, aby mogli osiągnąć pełnię zbawienia w Niebie.
 7. Panie, prosimy Cię za nas samych, abyśmy każdego dnia umieli odczytywać znaki Twojej obecności pośród nas.

Boże Ojcze, Ty objawiłeś Twoją Chwałę w Swoim Jednorodzonym Synu, Jezusie Chrystusie. Pokornie Cię błagamy, wysłuchaj naszych próśb, jeśli zgodne są z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Procesja z darami

Do ołtarza przynosimy symboliczne dary:

Złoto, kadzidło i kreda: złoto oznaczało godność Jezusa jako Króla, kadzidło – Najwyższego Kapłana, mirra zaś – używana do uśmierzania bólu i do namaszczania ciał zmarłych – była zapowiedzią Pańskiego pogrzebu. Wraz z tym darem prosimy Cię, Panie, byśmy zawsze umieli manifestować naszą wiarę.

Skarbonka kolędników misyjnych: wypełniona ofiarami, jakie kolędnicy misyjni zebrali podczas tegorocznej kolędy, jest symbolem naszej ofiarności i otwartości serc na bardziej potrzebującego człowieka. Wraz z tym darem prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie zamykali naszych serc na potrzeby innych.

Chleb i wino, które za chwilę wypełnią się obecnością Jezusa Chrystusa. Wraz z tym darem prosimy Cię, Panie, by i nasze życie przemieniało się i byśmy umieli postępować zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa.

Iwona Ligas

 

 

 

ARCHIWUM 2015

LITURGIA W DNIU ŚW. SZCZEPANA (26 GRUDNIA 2015 R.

ROZESŁANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

Wprowadzenie:

Wspominając dziś męczeńską śmierć św. Szczepana, który „pełen łaski i mocy Ducha Świętego” głosił Ewangelię swoim braciom, uświadamiamy sobie ofiarę, jaką przyszło dać wielu misjonarzom i misjonarkom, w których sercach zrodziło się to samo pragnienie: nieść Jezusa całemu światu. Umocnieni działaniem Ducha Świętego i zapatrzeni w postacie ojców Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, którzy oddali życie za Chrystusa, módlmy się w czasie tej Eucharystii o pogłębienie naszej wiary i gotowość złożenia ofiary z samych siebie, by z jeszcze większym zapałem nieść Ewangelię wszystkim narodom.

Modlitwa powszechna:

Radując się narodzeniem Jezusa, prośmy nieskończenie dobrego Boga w następujących intencjach:

Za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, by umocnieni darem Bożej miłości byli prawdziwymi świadkami Chrystusowej Ewangelii.

Za misjonarzy i misjonarki, by gorliwie i wytrwale wypełniali swoją posługę, trwając odważnie przy Chrystusie.

Za dzieci całego świata cierpiące z powodu głodu, konfliktów i nieznajomości Chrystusa, by w miłości i pokoju mogły cieszyć się swoim dzieciństwem.

Za wszystkich, którzy przyjmą kolędników misyjnych, by obdarzeni potrzebnymi łaskami i umocnieni błogosławieństwem, stawali się autentycznymi świadkami Chrystusa w swoich środowiskach.

Za misjonarzy i misjonarki, którzy oddali swoje życie za głoszenie Dobrej Nowiny, by świadectwo wiary dopełnionej miłością zaowocowało nowymi powołaniami do służby Ewangelii.

Za nas, zebranych na tej Eucharystii, by umacniała w nas zapał do głoszenia Chrystusa zawsze i wszędzie.

Procesja z darami:

Pełni radości i wdzięczności za narodzenie Zbawiciela, przynosimy do ołtarza dary i modlitwy płynące z naszych serc: *Mapy krajów, w których realizowane są tegoroczne projekty.*Symbol troski o ludzi, którym niosą pomoc kolędnicy misyjni. Wraz z nimi do ołtarza przynosimy pragnienie wspierania tych, którzy im posługują. *Pamiątki kolędnicze.*Symbol modlitwy i prośby o Boże błogosławieństwo, które kolędnicy zostawiają w domach. Wraz z nimi składamy na ołtarzu pragnienie czynienia dobra i wdzięczność za wszystkich, którzy angażują się w działalność ewangelizacyjną. *Instrumenty muzyczne.*Symbol naszej radości i naszych umiejętności, które będziemy mogli wykorzystać, by z jeszcze większym zapałem i entuzjazmem nieść Dobrą Nowinę o narodzeniu Jezusa. Wraz z nimi przynosimy radości i troski naszych rówieśników z krajów misyjnych. *Chleb i wino,*które za chwilę staną się prawdziwym Ciałem i Krwią Jezusa. Wraz z nimi składamy na ołtarzu trud i poświęcenie misjonarzy i misjonarek posługujących na wszystkich krańcach świata oraz ofiarę tych, którzy oddali życie z miłości do Chrystusa. /Magdalena Słowik/
 

Modlitwa rozesłania kolędników misyjnych: (26 XII 2015)

Przed modlitwą rozesłania można powiedzieć kilka zdań wstępu, nawiązując do przewidywanych projektów związanych z kolędowaniem.

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana. W: Który stworzył niebo i ziemię. K: Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, pobłogosław + te dzieci, które jako kolędnicy misyjni pragną z radością głosić wieść o narodzeniu Twojego Syna. Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii, a dla tych, którzy je przyjmą, niech stanie się ono źródłem otwarcia na ludzi nieznających Ewangelii. Niech uwrażliwiają nasze serca na potrzeby dzieci, które Ciebie nie znają, żyjąc w nędzy duchowej i materialnej. Niech to kolędowanie zbliży nas wszystkich do Chrystusa i przez to przyczyni się do poznania Twojej miłości przez dzieci z Republiki Konga, Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Burkina Faso, Kazachstanu, Jamajki, Boliwii, oraz Madagaskaru. Prosimy Cię o to przez Twojego nowonarodzonego Syna. Amen.
 

 

LITURGIA W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO* *(6 STYCZNIA 2016 R.)

Wprowadzenie:

 Wraz z trzema Mędrcami, którzy szukali i znaleźli Prawdziwego Boga w maleńkiej Dziecinie, my również gromadzimy się na Eucharystii, by oddać pokłon Jezusowi ukrytemu pod postaciami chleba i wina. Obchodzona dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, będąca zarazem patronalnym świętem Diecezjalnego Dzieła Misyjnego oraz Misyjnym Dniem Dzieci, przypomina nam o tarnowskich misjonarzach posłanych na krańce świata. Również dziś podczas tej ofiary mszy świętej będziemy dziękować Panu Bogu za dzieci, które są zaangażowane w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci oraz w kolędę misyjną, a które przynoszą swój trud kolędowania na rzecz swoich rówieśników w krajach misyjnych. Wcześniej jednak przeprośmy za nasze grzechy, a w szczególności za zaniedbania w głoszeniu Ewangelii.

Modlitwa powszechna:

Do najlepszego Ojca w niebie zanieśmy nasze prośby:

1.Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego posługa i świadectwo życia przymnażały uczniów Chrystusa.

2.Módlmy się za naszego biskupa Andrzeja, biskupów pomocniczych i kapłanów naszej diecezji, aby nie zabrakło im siły i zapału w prowadzeniu wiernych do Królestwa Bożego.

3.Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, szczególnie pochodzących z naszej diecezji, aby ich posługa była świadectwem wiary oraz dobrego i świętego życia.

4.Módlmy się za tych wszystkich, którzy przyjęli tegorocznych kolędników misyjnych, aby nigdy nie zabrakło im Bożej łaski do okazywania miłości i dobroci bliźnim.

5.Módlmy się za dzieci z naszej parafii zaangażowane w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci i za kolędników misyjnych, aby dobry Bóg wynagrodził im trud, jaki podejmują, głosząc Dobrą Nowinę.

6.Módlmy się za zmarłych misjonarzy i misjonarki pochodzących za naszej diecezji, aby dobry Bóg wynagrodził im życie zgodne z Ewangelią i obdarzył ich wiecznym szczęściem.

7.Módlmy się za nas, uczestniczących w tej liturgii, aby Jezus Chrystus umocnił nas Słowem Bożym i nakarmił Swoim Ciałem. Niech miłosierny Bóg Ojciec przyjmie nasze pokorne modlitwy i jeśli taka jest Jego wola, raczy ich wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Procesja z darami:

W misyjnym dniu dzieci oraz w patronalne święto Diecezjalnego Dzieła Misyjnego przynosimy do ołtarza symboliczne dary. *Złoto, kadzidło i kreda przyniesione przez Mędrców*. Uznając prawdziwego Boga i człowieka w tym maleńkim Dzieciątku, chcemy pamiętać, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości przez pomoc bliźnim nieznającym jeszcze Boga. *Skarbonki misyjnych kolędników*. To konkretny dar dla dzieci, między innymi z dalekiego Peru. Wraz z ofiarą materialną kolędnicy składają trud swojego kolędowania oraz wszystkie intencje i sprawy tych, którzy ich przyjęli. *Chleb i wino*. Przemienione mocą Chrystusa staną się pokarmem na życie wieczne. Niech przyjmowanie Chrystusa w Komunii świętej umacnia nas do dobrego życia dla Boga i bliźnich. /Ewa Kornakiewicz/