Materiały liturgiczne

LITURGIA W DNIU ŚW. SZCZEPANA (26 GRUDNIA 2018 R.)

ROZESŁANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

 

Wprowadzenie

Dziś wspominamy męczeństwo św. Szczepana. Męczennik przypomina nam, że dla Jezusa warto poświęcić wiele, a nawet własne życie.

Dziś pod koniec Eucharystii poślemy „małych misjonarzy”, którzy poprzez dzieło kolędy misyjnej chcą dotrzeć z Dobrą Nowiną do wielu domów, ale i wielu serc. Przypominają oni również, że jest wiele ludzi na świecie, do których Ewangelia jeszcze nie dotarła.

Niech wyrazem naszego uczestnictwa w misyjnym dziele Kościoła będzie otwarte i życzliwe przyjęcie kolędników misyjnych, którzy są szczególnymi świadkami miłości Pana Boga do człowieka.

Módlmy się w czasie dzisiejszej Eucharystii, abyśmy umieli tę miłość przyjmować i dzielić się nią, będąc misjonarzami w życiu codziennym. Za to, że nie zawsze jesteśmy wierni i odrzucamy ten wielki dar miłości, przepraszajmy dobrego Boga.

 

Modlitwa powszechna

Bogu posyłającemu na świat Swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas odkupił, polecajmy intencje Kościoła i całego świata:

 1. Dobry Boże, prosimy Cię w intencji Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów. Daj im Twojego Ducha, aby byli prawdziwymi pasterzami w budowaniu jedności i świętości we wspólnocie Kościoła na całym świecie.
 2. Dobry Boże, wejrzyj z Twą ojcowską miłością na dzieci wszystkich kontynentów. Spraw, aby wojny, ubóstwo i inne krzywdy, które doznają, nie przysłoniły im drogi do Ciebie. Daj im żyć z godnością dzieci Bożych.
 3. Dobry Boże, prosimy Cię za misjonarzy i misjonarki. Pomóż im, aby na twój przykład, przetrwali prześladowania i trudności, które ich spotykają oraz tak jak św. Szczepan dawali świadectwo życia blisko     Ciebie, pomimo wszystko.
 4. Dobry Boże, polecamy Ci kolędników misyjnych oraz rodziny, które ich przyjmą. Niech mali świadkowie Dobrej Nowiny zaniosą miłość, radość i Bożą obecność do wielu domów i wielu serc oraz otworzą je na misyjny wymiar Kościoła.
 5. Dobry Boże, wejrzyj na naszych nieprzyjaciół. Dotknij ich swoją miłością, naucz nas kochać ich i nie pozwól, aby nienawiść w naszych sercach oddzielała nas od Ciebie.
 6. Dobry Boże, prosimy za wszystkich zmarłych, a szczególnie za zmarłych misjonarzy, którzy oddali swe życie w Twoim imieniu. Daj, by ich przykład pociągał wielu młodych, że warto swe życie stracić, aby zyskać życie wieczne.
 7. Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia potrafili być Bożymi misjonarzami i poprzez świadectwo naszego życia przyciągali innych do Jezusa.

Boże, nasz Ojcze, przyjmij prosimy nasze pokorne modlitwy, i jeśli jest taka Twoja wola, racz je wysłuchać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Procesja z darami

Drogi Boże, w procesji z symbolicznymi darami przynosimy:

Różaniec misyjny – symbol naszej codziennej modlitwy. Dziś w szczególny sposób oddajemy Tobie wszystkie modlitwy, w których zawierzamy Ci sprawy nasze i sprawy dzieci z całego świata. 

Pamiątki kolędników misyjnych – chcemy Ci przez ten symbol powierzyć tegorocznych kolędników misyjnych, którzy chodząc od domu do domu będą głosić Dobrą Nowinę. Wypełniaj ich serca Twoim Duchem.

Chleb i wino – które już wkrótce staną się Twoim Ciałem i Krwią. Naucz nas godnie przyjmować Cię do naszych serc i promieniować Twoim światłem w świecie.

Aneta Stachnik

 

Modlitwa rozesłania kolędników misyjnych

(26 XII 2018)

 

Przed modlitwą rozesłania można powiedzieć kilka zdań wstępu, nawiązując do przewidywanych projektów związanych z kolędowaniem.

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W: Który stworzył niebo i ziemię.

K: Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, pobłogosław + te dzieci, które jako kolędnicy misyjni pragną z radością głosić wieść o narodzeniu Twojego Syna. Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii, a dla tych, którzy je przyjmą, niech stanie się ono źródłem otwarcia na ludzi nieznających Ewangelii. Niech uwrażliwiają nasze serca na potrzeby dzieci, które Ciebie nie znają, żyjąc w nędzy duchowej i materialnej.

Niech to kolędowanie zbliży nas wszystkich do Chrystusa i przez to przyczyni się do poznania Twojej miłości przez dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Brazylii, Boliwii oraz Syrii i Libanu. Prosimy Cię o to przez Twojego nowo narodzonego Syna. Amen.

 

LITURGIA W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

(6 STYCZNIA 2019 R.)

 

Wprowadzenie

Obchodzimy dzisiaj uroczystość Objawienia Pańskiego. Trzej mędrcy ze wschodu zapraszają, abyśmy i my już dzisiaj podarowali Jezusowi prezent, czyli nasze serca i dobre uczynki.

Dzisiejsza uroczystość to dzień patronalny Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej. Myślimy więc o niemal sześćdziesięciu misjonarzach diecezjalnych posługujących na trzech kontynentach świata i modlimy się za nich. Dziś też w szczególny sposób chcemy pamiętać o dzieciach z całego świata, które przez wojny, brak kapłanów czy ubóstwo nie mają możliwości poznawania i bycia blisko Boga. Kolędnicy misyjni przynoszą w prezencie Panu Jezusowi swój trud kolędowania oraz ofiarę, którą udało im się zebrać dla naszych potrzebujących braci.

A za to, że jesteśmy obojętni na spotkanie z Panem w modlitwie i mszy św., chcemy teraz z serca przepraszać.

 

Modlitwa powszechna

Bogu najlepszemu Ojcu przedstawmy potrzeby naszych serc i całego Kościoła:

 1. Panie, prosimy Cię dzisiaj za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów. Spraw, aby byli dobrymi przewodnikami w drodze do spotkania się z Tobą w betlejemskim żłóbku.
 2. Panie, miej w opiece wszystkich sprawujących władzę. Daj im Ducha mądrości, aby właściwie rozporządzali skarbami i dobrami tego świata. Niech te rządy służą ku Twojej większej chwale i dobru narodów.
 3. Panie, prosimy Cię za misjonarzy, misjonarki i wolontariuszy misyjnych z naszej diecezji. Niech staną się znakiem i światłem Twojej obecności i nadziei wśród wojen, ubóstwa, problemów edukacyjnych i braku wiary. Świeć przez nich i dotykaj Twoją miłością jak najwięcej dusz na całym świecie.
 4. Panie, wejrzyj ojcowskim okiem na tegorocznych kolędników misyjnych. Spraw, by jak Maryja, pierwsza misjonarka, podtrzymywali w ich sercach misyjny zapał i uczyli innych jak być świadkiem Jezusa każdego dnia.
 5. Panie, spraw by V Synod w naszym tarnowskim Kościele cieszył sie zainteresowaniem wszystkich, którzy się mienią Twoimi dziećmi i dziećmi Kościoła.
 6. Panie, prosimy Cię na nas tu zgromadzonych. Naucz nas dostrzegać sytuacje dnia codziennego, kiedy chcesz i nam się objawiać. Otwórz nasze serca, byśmy za przykładem trzech mędrców byli zawsze gotowi i otwarci na spotkanie z Tobą.  

Boże, nasz Ojcze, przyjmij, prosimy, nasze pokorne modlitwy i jeśli jest taka Twoja wola, racz je wysłuchać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Procesja z darami

 

Panie Boże, przynosimy dzisiaj przed Twój ołtarz symboliczne dary:

Skarbonkę z ofiarami zebranymi podczas tegorocznego kolędowania dla potrzeb misyjnych całego świata. Niech będzie to wyraz naszej troski o jedność i wspólnotę kościoła wszystkich narodów.

Świecę, która symbolizuje naszą gotowość, abyś rozpalał nas Twoją miłością. Spraw, aby promieniowała ona na ludzi wokół nas jak ogień świecy. Tak, aby było to wyłącznie Twoje światło, nie nasze.

Chleb i wino, które przemieniasz dla nas w Twoje Ciało i Krew. Daj, aby przyjmowanie Twego Ciała rozpalało w nas jeszcze większe pragnienie życia w bliskiej jedności z Tobą. 

Aneta Stachnik

 

ARCHIWUM - rok 2017

LITURGIA W DNIU ŚW. SZCZEPANA (26 GRUDNIA 2017 R.)

ROZESŁANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

Wprowadzenie

Św. Szczepan, którego męczeńską śmierć dzisiaj wspominamy, jako pierwszy oddał życie za wiarę w Chrystusa. Odwaga i wierność, z jaką wytrwał przy Jezusie, są dla nas bodźcem, abyśmy i my konsekwentnie dawali świadectwo o Ewangelii.

Swoim świadectwem chcą dzielić się z nami kolędnicy misyjni - „mali misjonarze”, którzy w diecezji tarnowskiej już od 25 lat poprzez trud kolędowania głoszą Dobrą Nowinę. Dlatego z wdzięcznością za ten jubileusz wyruszą z tegorocznym hasłem „E gonda Nzapa e mu singila” – „Tobie, Boże, dzięki, chwała”.

Świadomi swoich słabości, za brak odwagi w wyznawaniu wiary, za obojętność na potrzeby naszych braci i sióstr, przepraszajmy naszego Ojca.

Modlitwa powszechna

Radując się z narodzenia Jezusa, Boga wszechmogącego, z ufnością zanieśmy do Niego prośby w intencji Kościoła i całego świata.

 1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby pełni Ducha Świętego prowadzili ludzi wszystkich narodów do światła wiary.
 2. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby świadectwo ich miłości i ofiara przyniosły wzrost Królestwa Bożego w ludzkich sercach.
 3. Módlmy się za dzieci z całego świata, a zwłaszcza te, które cierpią z powodu wojen, ubóstwa i doznawanych krzywd, aby doznały pocieszenia i prawdziwej pomocy.
 4. Módlmy się za wszystkich, którzy przyjmą kolędników misyjnych, aby ich serca były wypełnione pokojem i miłością.
 5. Módlmy się za zmarłych misjonarzy, aby cieszyli się oglądaniem Boga na wieki.
 6. Módlmy się za nas tutaj zebranych, abyśmy troszcząc się o świętość życia, nie zapominali o naszych bliźnich potrzebujących wsparcia.

Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw łaskawie, abyśmy wsparci błogosławieństwem św. Szczepana, zawsze cieszyli się Twoją łaską. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Procesja z darami

Panie Jezu, w tym szczególnym dniu niesiemy przed Twój ołtarz:

Kwiaty – wyrażające naszą radość i wdzięczność Bogu za jubileusz 25-lecia kolędowania misyjnego w diecezji tarnowskiej.

Pamiątki kolędnicze – które kolędnicy zostawią w każdym domu. Są one wyrazem naszej modlitwy i wdzięczności za każdy gest wspierający to dzieło.

Chleb i wino – za chwilę staną się Ciałem i Krwią Chrystusa, by dać nam udział w uczcie eucharystycznej, która czyni z nas prawdziwych uczniów misjonarzy, niosących innym radość Ewangelii.

Aleksandra Strzesak

 

Modlitwa rozesłania kolędników misyjnych

(26 XII 2017)

 

Przed modlitwą rozesłania można powiedzieć kilka zdań wstępu, nawiązując do przewidywanych projektów związanych z kolędowaniem.

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W: Który stworzył niebo i ziemię.

K: Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, pobłogosław + te dzieci, które jako kolędnicy misyjni pragną z radością głosić wieść o narodzeniu Twojego Syna. Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii, a dla tych, którzy je przyjmą, niech stanie się ono źródłem otwarcia na ludzi nieznających Ewangelii. Niech uwrażliwiają nasze serca na potrzeby dzieci, które Ciebie nie znają, żyjąc w nędzy duchowej i materialnej.

Niech to kolędowanie zbliży nas wszystkich do Chrystusa i przez to przyczyni się do poznania Twojej miłości przez dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Brazylii, Boliwii oraz Syrii i Libanu. Prosimy Cię o to przez Twojego nowonarodzonego Syna. Amen.

 

LITURGIA W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

(6 STYCZNIA 2018 R.)

Wprowadzenie

Przenosimy się dziś myślami do Betlejemskiej stajenki, gdzie do nowonarodzonego Jezusa przybyli Mędrcy ze Wschodu, by oddać Mu pokłon i złożyć u Jego stóp swoje dary. I my, podobnie jak Trzej Królowie, przybyliśmy na Eucharystię, aby ofiarować Panu nasze radości i zmartwienia; wszystko to, co kryją nasze serca.

            Dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego jest patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które od dziesiątków lat na całym świecie rozbudza w najmłodszych ducha misyjnego. Pamiętajmy więc dziś w naszych modlitwach o wszystkich „małych misjonarzach”, którzy przez swoją formację i udział w kolędzie misyjnej wspierają swoich rówieśników w krajach misyjnych.       

Abyśmy jak najgodniej mogli sprawować Najświętszą Ofiarę, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, a szczególnie za zaniedbania w głoszeniu Ewangelii.

Modlitwa powszechna

Do Boga, który objawia się całemu światu, z pokorą i ufnością zanieśmy nasze prośby:

1.Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i całe duchowieństwo, aby z odwagą nieśli na cały świat orędzie o Bożej miłości.

2.Módlmy się za rządzących państwami, aby ich decyzje ukierunkowane na dobro drugiego człowieka wprowadzały w świecie pokój.

 1. Módlmy się za misjonarzy i wolontariuszy świeckich, aby każdego dnia z odwagą składali swoim życiem świadectwo wiary, przybliżając ludziom oblicze miłosiernego Boga.
 2. Módlmy się za kolędników misyjnych i tych, którzy otworzyli im drzwi swoich domów, aby złożone przez nich ofiary duchowe i materialne na rzecz krajów misyjnych przyniosły obfite owoce w ich życiu.
 3. Módlmy się za najmłodszych, którzy dziś świętują Misyjny Dzień Dzieci, aby zawsze potrafili z otwartym sercem służyć drugiemu człowiekowi.
 4. Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza zmarłych misjonarzy, aby Pan otworzył przed nimi bramy swojego Królestwa.
 5. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie wstydzili się wiary, lecz odważnie ją wyznawali przed światem i w ten sposób nieśli światło wiary ludziom spragnionym Boga, miłości i pokoju.

Miłosierny Boże, składamy nasze prośby przed Twoim tronem i pokornie prosimy – wysłuchaj je, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą. Tobie, Boże, dzięki, chwała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Procesja z darami

Do ołtarza przynosimy symboliczne dary:

Złoto, kadzidło i kreda – te dary przyniesione przez Mędrców symbolizują trzy cnoty: wiarę, nadzieję i miłość. Pragniemy każdego dnia pamiętać o potrzebie dzielenia się tymi darami z bliźnimi, także z tymi, którzy żyją na krańcach świata.

Skarbonka kolędników misyjnych  – wraz z zebranymi ofiarami kolędnicy przynoszą do ołtarza trud swojego kolędowania. Niech miłość do Jezusa otwiera nasze oczy i serca na cierpienie i potrzeby drugiego człowieka.

Chleb i wino  – które za chwilę przemienią się w nasz pokarm na życie wieczne. Niech  przyjęcie Komunii Świętej umacnia nas w trwaniu przy Chrystusie i dodaje odwagi w głoszeniu Jego Imienia. 

Gabriela Pyzia

ARCHIWUM 2016
 

 

 LITURGIA W DNIU ŚW. SZCZEPANA (26 GRUDNIA 2016 R.)

 

ROZESŁANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

 

Wprowadzenie

W liturgii dzisiejszego dnia wspominamy męczeństwo św. Szczepana. Świadectwo życia i śmierci tego pierwszego męczennika przypomina, że wiara w Jezusa Chrystusa wymaga wyrzeczenia i ofiary, a czasami nawet przelania krwi. Dziś na wzór św. Szczepana rzesze misjonarzy i misjonarek na całym świecie mężnie wyznają wiarę i dają jej świadectwo w codziennym życiu, oddając swoje życie dla Chrystusa i za Chrystusa.

Pod koniec mszy św. odbędzie się rozesłanie kolędników misyjnych. Jak każdy misjonarz posyłany jest do pracy misyjnej, tak i kolędnicy, „mali misjonarze”, zostaną dziś posłani, by poprzez trud kolędowania obudzić również w naszych sercach zapał misyjny oraz zachęcić do świadczenia pomocy duchowej i materialnej dzieciom z krajów misyjnych.

 Hasło tegorocznej kolędy misyjnej to „Posłani w imię Jezusa Chrystusa”. Prośmy, aby św. Szczepan swym wstawiennictwem wypraszał nam łaskę mężnego wyznawania wiary i dawania jej świadectwa w codziennym życiu.

Abyśmy jak najgodniej mogli sprawować Najświętszą Ofiarę, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy – przede wszystkim za to, że zbyt mało dzielimy się naszym skarbem wiary z innymi.

Modlitwa powszechna

Do Boga Ojca, przez wstawiennictwo Świętego Szczepana, skierujmy nasze ufne prośby:

 1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby świadectwo ich codziennego życia Ewangelią pomagało ludziom odnajdywać drogę do Boga.
 2. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby gorliwie trwali przy Chrystusie, wykonując swoją misyjną posługę.
 3. Módlmy się za dzieci z całego świata, zwłaszcza te, do których skierowana będzie pomoc podczas tegorocznej kolędy misyjnej, aby poprzez nasze wsparcie duchowe i materialne mogły cieszyć się swoim dzieciństwem.
 4. Módlmy się za kolędników misyjnych, ale również i za wszystkich, którzy przyjmą do swojego domu kolędników, aby ich serca, rozradowane tajemnicą Bożego Narodzenia, otworzyły się na biednych i potrzebujących z krajów misyjnych.
 5. Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza zmarłych misjonarzy, animatorów, kolędników misyjnych, aby radując się z obcowania z Bogiem twarzą w twarz, orędowali za nami.
 6. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza na tej Eucharystii, abyśmy zawsze byli otwarci i gotowi na dzielenie się darem wiary począwszy od naszych domów aż po krańce świata.

Boże Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw, i spraw, abyśmy jak św. Szczepan, pierwszy męczennik, umieli dawać świadectwo naszej wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Procesja z darami

Przynosimy dziś do ołtarza w uroczystej procesji symboliczne dary, a wraz z nimi naszą modlitwę:

Pamiątki kolędnicze, które kolędnicy misyjni zostawią w naszych domach. Wyrażają one naszą modlitwę i prośbę o Boże błogosławieństwo. Wraz z nimi składamy na ołtarzu pragnienie, by Dobra Nowina o Narodzeniu Jezusa Chrystusa dotarła do najdalszych zakątków świata.

Chleb i wino, które już za moment staną się prawdziwym Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Wraz z nimi składamy na ołtarzu pragnienie, by Eucharystia mogła być sprawowana na całym świecie, a chrześcijanie nie musieli ukrywać swojej tożsamości.

Iwona Ligas

 

LITURGIA W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (6 STYCZNIA 2017 R.)

Wprowadzenie

            Dziś w liturgii Kościoła obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. To dzień, kiedy wspominamy przybycie do maleńkiej wioski Betlejem mędrców ze Wschodu. Oddali oni pokłon Dziecięciu Jezus, które jest wielkim Królem, obiecanym Zbawicielem świata. Tak jak mędrcy przybyli oddać pokłon Jezusowi i złożyć swoje dary, tak i my przychodzimy dziś na Eucharystię, aby oddać Mu pokłon i złożyć swoje dary.

6 stycznia jest również patronalnym dniem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, dlatego pragniemy szczególnie pamiętać w naszych modlitwach o kolędnikach misyjnych, którzy przynoszą trud kolędowania na rzecz swoich rówieśników w krajach misyjnych.

Abyśmy jak najgodniej mogli sprawować Najświętszą Ofiarę, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, a szczególnie za zaniedbania w głoszeniu Ewangelii.

 

 Modlitwa powszechna

Do Boga, który objawia się całemu światu, z pokorą i ufnością zanieśmy nasze prośby i błagania:

 1. Panie, prosimy Cię za papieża Franciszka, biskupów i całe duchowieństwo, aby ich zapał misyjny pobudzał serca wszystkich ludzi do gorliwej troski o dzieło misyjne Kościoła świętego.
 2. Panie, prosimy Cię za rządzących państwami, aby na wzór Mędrców umieli uniżyć się przed Tobą i nigdy nie zapominali, że jedynym i prawdziwym Władcą i Królem jesteś tylko Ty.
 3. Panie, prosimy Cię za misjonarzy i misjonarki, by głoszonym słowem i żywym świadectwem wiary pokazywali każdemu człowiekowi prawdziwego Boga.
 4. Panie, prosimy Cię za kolędników misyjnych i tych, którzy przyjęli ich do swoich domów, aby ich materialna i duchowa pomoc dla najbardziej potrzebujących w krajach misyjnych jak najpiękniej zaowocowała w ich życiu.
 5. Panie, prosimy Cię za wszystkie dzieci świętujące Misyjny Dzień Dzieci, aby ich serca były zawsze wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka.
 6. Panie, prosimy Cię za zmarłych, a zwłaszcza zmarłych misjonarzy, aby mogli osiągnąć pełnię zbawienia w Niebie.
 7. Panie, prosimy Cię za nas samych, abyśmy każdego dnia umieli odczytywać znaki Twojej obecności pośród nas.

Boże Ojcze, Ty objawiłeś Twoją Chwałę w Swoim Jednorodzonym Synu, Jezusie Chrystusie. Pokornie Cię błagamy, wysłuchaj naszych próśb, jeśli zgodne są z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Procesja z darami

Do ołtarza przynosimy symboliczne dary:

Złoto, kadzidło i kreda: złoto oznaczało godność Jezusa jako Króla, kadzidło – Najwyższego Kapłana, mirra zaś – używana do uśmierzania bólu i do namaszczania ciał zmarłych – była zapowiedzią Pańskiego pogrzebu. Wraz z tym darem prosimy Cię, Panie, byśmy zawsze umieli manifestować naszą wiarę.

Skarbonka kolędników misyjnych: wypełniona ofiarami, jakie kolędnicy misyjni zebrali podczas tegorocznej kolędy, jest symbolem naszej ofiarności i otwartości serc na bardziej potrzebującego człowieka. Wraz z tym darem prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie zamykali naszych serc na potrzeby innych.

Chleb i wino, które za chwilę wypełnią się obecnością Jezusa Chrystusa. Wraz z tym darem prosimy Cię, Panie, by i nasze życie przemieniało się i byśmy umieli postępować zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa.

Iwona Ligas

 

 

 

ARCHIWUM 2015

LITURGIA W DNIU ŚW. SZCZEPANA (26 GRUDNIA 2015 R.

ROZESŁANIE KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH

Wprowadzenie:

Wspominając dziś męczeńską śmierć św. Szczepana, który „pełen łaski i mocy Ducha Świętego” głosił Ewangelię swoim braciom, uświadamiamy sobie ofiarę, jaką przyszło dać wielu misjonarzom i misjonarkom, w których sercach zrodziło się to samo pragnienie: nieść Jezusa całemu światu. Umocnieni działaniem Ducha Świętego i zapatrzeni w postacie ojców Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, którzy oddali życie za Chrystusa, módlmy się w czasie tej Eucharystii o pogłębienie naszej wiary i gotowość złożenia ofiary z samych siebie, by z jeszcze większym zapałem nieść Ewangelię wszystkim narodom.

Modlitwa powszechna:

Radując się narodzeniem Jezusa, prośmy nieskończenie dobrego Boga w następujących intencjach:

Za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, by umocnieni darem Bożej miłości byli prawdziwymi świadkami Chrystusowej Ewangelii.

Za misjonarzy i misjonarki, by gorliwie i wytrwale wypełniali swoją posługę, trwając odważnie przy Chrystusie.

Za dzieci całego świata cierpiące z powodu głodu, konfliktów i nieznajomości Chrystusa, by w miłości i pokoju mogły cieszyć się swoim dzieciństwem.

Za wszystkich, którzy przyjmą kolędników misyjnych, by obdarzeni potrzebnymi łaskami i umocnieni błogosławieństwem, stawali się autentycznymi świadkami Chrystusa w swoich środowiskach.

Za misjonarzy i misjonarki, którzy oddali swoje życie za głoszenie Dobrej Nowiny, by świadectwo wiary dopełnionej miłością zaowocowało nowymi powołaniami do służby Ewangelii.

Za nas, zebranych na tej Eucharystii, by umacniała w nas zapał do głoszenia Chrystusa zawsze i wszędzie.

Procesja z darami:

Pełni radości i wdzięczności za narodzenie Zbawiciela, przynosimy do ołtarza dary i modlitwy płynące z naszych serc: *Mapy krajów, w których realizowane są tegoroczne projekty.*Symbol troski o ludzi, którym niosą pomoc kolędnicy misyjni. Wraz z nimi do ołtarza przynosimy pragnienie wspierania tych, którzy im posługują. *Pamiątki kolędnicze.*Symbol modlitwy i prośby o Boże błogosławieństwo, które kolędnicy zostawiają w domach. Wraz z nimi składamy na ołtarzu pragnienie czynienia dobra i wdzięczność za wszystkich, którzy angażują się w działalność ewangelizacyjną. *Instrumenty muzyczne.*Symbol naszej radości i naszych umiejętności, które będziemy mogli wykorzystać, by z jeszcze większym zapałem i entuzjazmem nieść Dobrą Nowinę o narodzeniu Jezusa. Wraz z nimi przynosimy radości i troski naszych rówieśników z krajów misyjnych. *Chleb i wino,*które za chwilę staną się prawdziwym Ciałem i Krwią Jezusa. Wraz z nimi składamy na ołtarzu trud i poświęcenie misjonarzy i misjonarek posługujących na wszystkich krańcach świata oraz ofiarę tych, którzy oddali życie z miłości do Chrystusa. /Magdalena Słowik/
 

Modlitwa rozesłania kolędników misyjnych: (26 XII 2015)

Przed modlitwą rozesłania można powiedzieć kilka zdań wstępu, nawiązując do przewidywanych projektów związanych z kolędowaniem.

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana. W: Który stworzył niebo i ziemię. K: Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, pobłogosław + te dzieci, które jako kolędnicy misyjni pragną z radością głosić wieść o narodzeniu Twojego Syna. Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii, a dla tych, którzy je przyjmą, niech stanie się ono źródłem otwarcia na ludzi nieznających Ewangelii. Niech uwrażliwiają nasze serca na potrzeby dzieci, które Ciebie nie znają, żyjąc w nędzy duchowej i materialnej. Niech to kolędowanie zbliży nas wszystkich do Chrystusa i przez to przyczyni się do poznania Twojej miłości przez dzieci z Republiki Konga, Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Burkina Faso, Kazachstanu, Jamajki, Boliwii, oraz Madagaskaru. Prosimy Cię o to przez Twojego nowonarodzonego Syna. Amen.
 

 

LITURGIA W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO* *(6 STYCZNIA 2016 R.)

Wprowadzenie:

 Wraz z trzema Mędrcami, którzy szukali i znaleźli Prawdziwego Boga w maleńkiej Dziecinie, my również gromadzimy się na Eucharystii, by oddać pokłon Jezusowi ukrytemu pod postaciami chleba i wina. Obchodzona dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, będąca zarazem patronalnym świętem Diecezjalnego Dzieła Misyjnego oraz Misyjnym Dniem Dzieci, przypomina nam o tarnowskich misjonarzach posłanych na krańce świata. Również dziś podczas tej ofiary mszy świętej będziemy dziękować Panu Bogu za dzieci, które są zaangażowane w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci oraz w kolędę misyjną, a które przynoszą swój trud kolędowania na rzecz swoich rówieśników w krajach misyjnych. Wcześniej jednak przeprośmy za nasze grzechy, a w szczególności za zaniedbania w głoszeniu Ewangelii.

Modlitwa powszechna:

Do najlepszego Ojca w niebie zanieśmy nasze prośby:

1.Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego posługa i świadectwo życia przymnażały uczniów Chrystusa.

2.Módlmy się za naszego biskupa Andrzeja, biskupów pomocniczych i kapłanów naszej diecezji, aby nie zabrakło im siły i zapału w prowadzeniu wiernych do Królestwa Bożego.

3.Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, szczególnie pochodzących z naszej diecezji, aby ich posługa była świadectwem wiary oraz dobrego i świętego życia.

4.Módlmy się za tych wszystkich, którzy przyjęli tegorocznych kolędników misyjnych, aby nigdy nie zabrakło im Bożej łaski do okazywania miłości i dobroci bliźnim.

5.Módlmy się za dzieci z naszej parafii zaangażowane w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci i za kolędników misyjnych, aby dobry Bóg wynagrodził im trud, jaki podejmują, głosząc Dobrą Nowinę.

6.Módlmy się za zmarłych misjonarzy i misjonarki pochodzących za naszej diecezji, aby dobry Bóg wynagrodził im życie zgodne z Ewangelią i obdarzył ich wiecznym szczęściem.

7.Módlmy się za nas, uczestniczących w tej liturgii, aby Jezus Chrystus umocnił nas Słowem Bożym i nakarmił Swoim Ciałem. Niech miłosierny Bóg Ojciec przyjmie nasze pokorne modlitwy i jeśli taka jest Jego wola, raczy ich wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Procesja z darami:

W misyjnym dniu dzieci oraz w patronalne święto Diecezjalnego Dzieła Misyjnego przynosimy do ołtarza symboliczne dary. *Złoto, kadzidło i kreda przyniesione przez Mędrców*. Uznając prawdziwego Boga i człowieka w tym maleńkim Dzieciątku, chcemy pamiętać, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości przez pomoc bliźnim nieznającym jeszcze Boga. *Skarbonki misyjnych kolędników*. To konkretny dar dla dzieci, między innymi z dalekiego Peru. Wraz z ofiarą materialną kolędnicy składają trud swojego kolędowania oraz wszystkie intencje i sprawy tych, którzy ich przyjęli. *Chleb i wino*. Przemienione mocą Chrystusa staną się pokarmem na życie wieczne. Niech przyjmowanie Chrystusa w Komunii świętej umacnia nas do dobrego życia dla Boga i bliźnich. /Ewa Kornakiewicz/